ผลงานเอกสารรายงานวิจัย รายงานการประเมินผลศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
2559
2551-ปัจจุบัน
 • • ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการปฏิบัติการระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลโคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 • • ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการปฏิบัติการระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
 • • โครงการการศึกษาเพื่อการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ความสมานฉันท์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • • โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนานโยบายสาธารณะและการเสริมสร้างธรรมรัฐท้องถิ่น
 • • รายงานการศึกษาบทบาทหญิงชายในสังคม

2550
 • • โครงการการประเมินผลเบื้องต้นมาตรฐานความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2549
 • • โครงการศึกษาสภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดิน : ปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (9ภูมิภาค 10 จังหวัด)
 • • โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนในเขตปฏิรูปที่ดิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2548
 • • โครงการสำรวจและจัดทำแผนที่เครือข่ายวิสาหกิจ โครงการวิจัยการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา ในกลุ่มจังหวัดพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร แล
 • • โครงการการศึกษาและพัฒนาพลังชุมชนท้องถิ่นเขตอีสานใต้ (ระยะที่-2) (สกว.)

2547
 • • รายงานการประเมินโครงการสมัชชาสุขภาพ อนุภาคที่ 7 อุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ และนครราชสีมา
 • • โครงการการศึกษาและพัฒนาพลังชุมชนท้องถิ่นเขตอีสานใต้ (ระยะที่ 1) (สกว.)

2546
 • • โครงการวิจัยและพัฒนา “ชีวิตสาธารณะและท้องถิ่นน่าอยู่ (สสส.)

2545
 • • สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Train the Trainer” การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Comunication for Change) ภาคอีสาน

2544
 • • รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างธรรมรัฐท้องถิ่น
 • • บันทึกการประชุมการพัฒนาเครือข่ายการจัดการกองทุนหมู่บ้านและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นอย่างมีจินตนาการ กรมการพัฒนาชุมชน เขต 4
 • • โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการการศึกษาด้านประชากรและสังคมชุมชนราชนิกูล 2,3 และบริเวณใกล้เคียงในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
 • • โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการการศึกษาเขตเศรษฐกิจเกษตรจำเพาะวังน้ำเขียวเพื่อผลิต ผลผลิตการเกษตรกึ่งเมืองหนาว

2543
 • • การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้งของประชาชนในจังหวัด ชัยภูมิ ศรีษะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์และนครราชสีมา

2542
 • • สรุปรายงานโครงการ “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชนต่อการเลือกตั้งและการสร้างเครือข่ายนักเคลื่อนไหวทางการเมือง
 • • โครงการวิจัยการส่งเสริมประชาคมสื่อมวลชนเพื่อสุขภาพ
 • • ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
 • • โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเรื่อง การเมืองและการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับที่ 16

2541
 • • โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ “ประชาสังคมโคราชกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

2539
 • • โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ “ชุมชนแออัดพิทักษ์ลำตะคอง”
 • • โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและปัญหาสุขภาพอนามัยในเขต อีสานใต้

2538
 • • แนวทางการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

2537
 • • เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อปวงชนกรณีศึกษาภาคอีสาน
 • • รูปแบบการดำเนินงานกองทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาชนบท
 • • แผนการลงทุนจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2536
 • • นโยบายรัฐในการจัดสรรที่ดินทำกินบทเรียนจาก คจก.
 • • การศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อแก้ปัญหาครอบครัวและชุมชน กรณีศึกษาธุรกิจชุมชนขนาดเล็ก
 • • สถานภาพงานวิจัยวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (แหล่งทุน สวช. )
 • • การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาเมือง “โคราชทศวรรษหน้า” (แหล่งทุน AFT/FNS)

2535
 • • การกระจายอำนาจท้องถิ่นของสังคมไทย : เสียงเพรียกจากภาคประชาชน
 • • รายงานวิจัยการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาในทศวรรษหน้า
 • • แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า
 • • แนวทางการพัฒนาการเมืองการปกครองท้องถิ่นในทศวรรษหน้า
 • • แนวทางการพัฒนาเมืองในทศวรรษหน้า (รายงานการสัมมนา)
 • • ข้อมูลพื้นฐานและลู่ทางการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2534
 • • การพัฒนาแบบชาวบน
 • • โครงการวิจัยนโยบายรัฐในการจัดสรรที่ทำกิน บทเรียนจาก คจก.
 • • รายงานการสัมมนา ประชาธิปไตยกับการพัฒนาสังคมอีสาน
 • • การวิจัยและประเมินผลโครงการอีสานเขียวกรณีศึกษาหมู่บ้านอีสานเขียวบทบาทหมอพื้นที่ในสังคมชนบทอีสาน (บทความ)
 • • วิจัยและประเมินผลโครงการพัฒนาชนบทอีสาน
 • • การวิจัยและประเมินผลโครงการอีสานเขียวกรณีศึกษาหมู่บ้านอีสานเขียว
 • • ภูมิปัญญาชาวบ้าน

2533
 • • โครงการวิจัยกระบวนการศึกษาและการพัฒนาเพื่อตอบสนองสภาพชีวิตและชุมชนชาวบน
 • • สิ่งที่ควรรู้สำหรับการทำงานกับชาวบ้านในหมู่บ้านรอบเขาใหญ่ (รวมบทความ)
 • • รายงานการประเมินแหล่งน้ำขนาดเล็ก 7 หมู่บ้านในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • • ศักยภาพผู้นำและเครือข่ายผู้นำท้องถิ่น
 • • งานวิจัยหมู่บ้านกับงานพัฒนา

2531
 • • รายงานวิจัยบทบาทหมอพื้นบ้านในสังคมชนบทอีสาน (The Role of Local Traditional Doctor in Rural Isaan Society)
 • • รายงานการสัมมนาวัฒนธรรมกับการพัฒนาหมู่บ้านอีสาน
 • • รายงานกระบวนการในการศึกษาและพัฒนาเพื่อตอบสนองชีวิตและชุมชนชาวบน
 • • รายงานสรุปการเสวนาทางวิชาการ “เรื่องวิถีชีวิตชาวบน”

2532
 • • รายงานวิจัยบทบาทหมอพื้นบ้านในสังคมชนบทอีสาน (The Role of Local Traditional Doctor in Rural Isaan Society)

2527
 • • การศึกษาวรรณกรรมอีสานในเชิงจริยธรรม
 • • การศึกษาวัฒนธรรมพื้นบ้านที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
 • • การศึกษาชาวบ้าน
 • • วัฒนธรรมพื้นบ้านนครราชสีมา (รวมบทความวิจัย)
 • • ผลกระทบภายหลังการเดินทางกลับจากไปทำงานตะวันออกกลางของแรงงานไทย ที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคมในครัวเรือนชนบท ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านในจังหวัดนครราชสีมา