การกระจายอำนาจทางการคลังสู่ท้องถิ่น

สรุปเวทีขอนแก่นและโคราชเรื่องข้อคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง