มูลนิธิชุมชนโคราช

“มูลนิธิชุมชนโคราช” ย่อว่า มชค. (Korat Community  Foundation – KCF)

เครื่องหมายของมูลนิธินี้ คือ ช่อดอกสาธร เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมา  และดอกสาธรหลายดอก  หมายถึง  คณะบุคคลที่มีจิตสาธารณะหันหน้าเข้ามาร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งและมีพลังแล้วขับเคลื่อนความดีงามเพื่อพัฒนาสังคมโคราช

Description: โลโก้มูลนิธิชุมชนโคราช

สำนักงานประสานงานมูลนิธิชุมชนโคราช
1818 อาคารหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา (ชั้นลอย) ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-922814 , 081-9997068
โทรสาร 044-922814

วัตถุประสงค์

  1. สนับสนุนคนให้เกิดจิตสำนึกและมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
  2. สนับสนุนให้มีการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประชาสังคม และการรวมพลังสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสังคม
  3. เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำริ
  4. เพื่อสร้างสรรค์พลังการมีส่วนร่วมในการระดมทุนจากทุกภาคส่วน โดยการดำเนินงานกิจการและกิจกรรมระดมทุนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนำทุนที่ได้ไปใช้ประโยชน์ของสาธารณะ  
  5. เพื่อกระจายทุนสนับสนุนให้แก่องค์กรชุมชนให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและยั่งยืน
  6. เพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์