ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา จังหวัดนครราชสีมา

Local Information Center for Development Nakorn Ratchasima Province - LICD

 

ความเป็นมา :
ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา จังหวัดนครราชสีมา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2524 โดยเริ่มต้นเป็นโครงการหนึ่งของคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีอาจารย์คณะวิชามนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์วิทยาลัยครู ณ ช่วงนั้นเป็นกรรมการบริหาร ในช่วงแรกของการก่อตั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับท้องถิ่น
ต่อมาการดำเนินการของศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา มีความเกี่ยวข้องกับหลายสาขาวิชากอปรกับได้มีคณาจารย์จากภาควิชาและคณะอื่น ๆ เข้ามาร่วมงานมากขึ้นอีกด้วย รูปแบบการบริหารของศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาจึงได้ปรับใหม่ เป็นคณะกรรมการที่มาจากนักวิชาการท้องถิ่น ผู้นำองค์กรพัฒนาเอกชน รวมถึงผู้นำองค์กรในท้องถิ่นและได้ขยายงานการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาลงไปในระดับท้องถิ่นมากขึ้น โดยการใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ปรัชญา :
ส่งเสริมประชาชนให้มีสิทธิ์ มีเสียง และมีบทบาทในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมที่ดี

วิสัยทัศน์ :
เป็นองค์กรที่เน้นการศึกษาวิจัยพัฒนาศักยภาพชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ โดยผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของประชาชน ให้บรรลุถึงเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจ :
- ศึกษาค้นคว้า วิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากประเด็นทางสังคมยังมีประเด็นทางการเมืองการปกครอง การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการอุตสาหกรรม ด้านพาณิชยกรรม เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาและเป็นที่พึ่งของชาวบ้านที่เดือดร้อนทั้งในเมืองและชนบท
- ประสานงานและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในจังหวัดนครราชสีมา และภายนอกจังหวัดนครราชสีมา เช่น หน่วยงานราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ชนชั้นกลาง องค์กรทางวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชาวบ้าน ทั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนระดมความรู้ และข้อมูลจากทรัพยากรที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการกำหนดทิศทางการทำงาน
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ ข้าราชการ นักธุรกิจเอกชน ชนชั้นกลาง องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชาวบ้าน โดยเป็นการจัดเวทีประชุม สัมมนาทางวิชาการ การบรรยายพิเศษในสถานการณ์ที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์ :
- เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและบริการข้อมูลท้องถิ่นศึกษา ให้กับนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน
- เพื่อศึกษาศักยภาพของชุมชนและปัญหาของท้องถิ่นผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
- เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมองค์กรประชาชน ให้สามารถพึ่งตนเองได้ และแก้ปัญหาของตนเองได้ รวมถึงมีความสามารถในการต่อรองกับองค์กรภายนอก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน

กิจกรรมหลักของศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา :
- ศึกษาค้นคว้าวิจัย และประเมินผล เพื่อค้นหาศักยภาพท้องถิ่นและสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น โดยเน้นกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation action Research –PAR)
- ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างองค์กรประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคองค์กรพัฒนาเอกชน โดยผ่านกระบวนการประชาสังคม
- ประสานเครือข่ายและสร้างเครือข่ายขององค์กรภาคประชาชนชนและหน่วยงานต่าง ๆ
- ให้บริการข้อมูลข่าวสารให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป