ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดนครราชสีมา
 • • ลักษณะด้านกายภาพ
 • • การพาณิชยกรรม การเงิน การคลัง
 • • ลักษณะทางเศรษฐกิจ
 • • ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
 • • ลักษณะทางสังคม 
 • • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • • ลักษณะการเกษตรกรรม 
 • • ด้านการเมือง
 • • ลักษณะการอุตสาหกรรม
 • • ด้านการจัดการภาคราชการ 
ดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อมูลเชิงพื้นที่ 32 อำเภอ
วิเคราะห์ศักยภาพท้องถิ่นเบื้องต้น
การวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัดนครราชสีมานี้เป็นการวิเคราะห์ศักยภาพใน 9 ประเด็น ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม ด้านพาณิชยกรรม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการเมือง และด้าน การจัดการภาคราชการส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ในส่วนของการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมานี้มาจากข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดและข้อมูลพื้นฐานระดับอำเภอ ทั้ง 32 อำเภอ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT analysis) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Factors) คือจุดแข็ง และจุดอ่อน และ ปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมภายนอก (External Factors) คือโอกาส และอุปสรรค ซึ่งสามารถสรุป ได้ดังนี้

 • • ด้านเศรษฐกิจ
 • • ด้านสังคม
 • • ด้านเกษตรกรรม
 • • ด้านอุตสาหกรรม
 • • ด้านพาณิชยกรรม
 • • ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 • • ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
  และสิ่งแวดล้อม
 • • ด้านการเมือง

 • • ด้านการจัดการภาคราชการส่วนภูมิภาค
  และท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
ทิศทางการพัฒนาองค์การบริหารจังหวัดนครราชสีมา
 • • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • • แนวทางพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 • • แนวทางพัฒนาด้านสังคม
 • • แนวทางพัฒนาด้านเกษตรกรรม
 • • แนวทางพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
 • • แนวทางพัฒนาด้านพาณิชยกรรม
 • • แนวทางพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 • • แนวทางพัฒนาด้านการจัดการ
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • • แนวทางพัฒนาด้านการเมือง

 • • แนวทางพัฒนาด้านการจัดการ
  ภาคราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อเสนอแนะการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นเอกภาพ
 • • ข้อเสนอแนะการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ (ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น) 
 • • ข้อเสนอแนะการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ
 • • ข้อเสนอแนะการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคประชาสังคม ประชาชน นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน นักการเมือง และอื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ทิศทางในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2556-2565)
 • • ด้านเศรษฐกิจ
 • • ด้านสังคม
 • • ด้านเกษตรกรรม
 • • ด้านอุตสาหกรรม
 • • ด้านพาณิชยกรรม
 • • ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
 • • ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • • ด้านการเมือง
 • • ด้านการบริหารจัดการราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปและข้อเสนอแนะ
 • • ความสำคัญของโครงการ วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินงาน
 • • สรุปข้อมูลพื้นฐานจังหวัดนครราชสีมา
 • • สรุปการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัดนครราชสีมา
 • • สรุปการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัดทิศทางการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษหน้า (2556-2565)นครราชสีมา
 • • ข้อเสนอแนะในการทำงานไปสู่การปฏิรูปจังหวัดนครราชสีมา
ดาวน์โหลดเอกสาร