กิจกรรมที่น่าสนใจ

โครงการเสวนาเรื่อง

27 / 03 / 2015

ร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ... ดังกล่าว ยังมีประเด็นที่ยังต้องการความชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาให้ถ่องแท้ว่าผลบังคับใช้ “ร่าง พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ...” ฉบับนี้จะสร้างประโยชน์ และ เพิ่มศักยภาพให้กับองค์กรท้องถิ่นอย่างที่ตั้งใจไว้ได้จริงหรือไม่ หรืออาจสร้างผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ผู้ซึ่งอยู่ในฐานะผู้เสียภาษี เจ้าของที่ดิน และบ้างก็อยู่ในฐานะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงอย่างไร

วัตถุประสงค์การจัดการเสวนาครั้งนี้เพื่อ 
1.เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนได้มีโอกาสทำความเข้าใจต่อเจตนารมณ์ที่แท้จริงและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องของร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ..... ฉบับที่กระทรวงการคลังนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
2. เพื่อให้ผู้กำหนดนโยบาย ออกกฎหมาย และเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน เพื่อให้ร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ เป็นประโยชน์และปฏิบัติได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 80-100 คน โดยประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ ดังนี้
- ผู้กำหนดนโยบาย ออกกฎหมาย และผู้แทนพรรคการเมือง
- หน่วยงานรัฐ 
- ภาคธุรกิจและสมาคมวิชาชีพ
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรประชาสังคม และองค์กรวิชาชีพ
- สื่อมวลชน
- นักวิชาการ

วัน เวลา และสถานที่
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 8.00 – 15.30 น. ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 

สนใจติดต่อได้ที่คุณสำเภาว์ งามเชย Email : pao_licd@hotmail.com หรือโทรศัพท์ 081-8794573

Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=wCY7u_bztCQ