การกระจายอำนาจทางการคลังสู่ท้องถิ่น

แนวคิดภาษีที่ดินและทรัพย์สินกรณีศึกษาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน

เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการภาษี ข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับภาษีของประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อเชื่อมโยงให้เข้าใจถึงปัญหาการจัดเก็บภาษีของประเทศไทยที่เป็น ปัจจัยสนับสนุนให้เกิดร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขึ้น