นวัตกรรมการพัฒนารายได้ท้องถิ่น

ข้อเสนอเชิงนโยบายการเพิ่มรายได้ท้องถิ่น


บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเชิงนโบายที่ปรากฎในหนังสือเล่มนี้ มิได้สะท้อนความคิดเห็นของ สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ คณะกรรมการบริหารองค์กรต่างๆ ของสหประชาชาติหรือประเทศสมาชิกต่างๆ ของสหประชาชาติ หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นโดยอิสระภายใต้โครงการ “เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการ กระจายอำนาจและธรรมาภิบาลท้องถิ่น” ของสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย