การกระจายอำนาจทางการคลังสู่ท้องถิ่น

การจัดสรรเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ