การกระจายอำนาจทางการคลังสู่ท้องถิ่น

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบทเรียนจากต่างประเทศ (ดร.ธัชเฉลิม)


การกำหนดฐานและอัตราภาษีทรัพย์สิน การประเมินมูลค่าทรัพย์สินและการจัดเก็บ วิธีการลดความเหลื่อมล้ำและภาระทางภาษีให้แก่ประชาชน